Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING (01-09-2020)

 1. Inleiding
  Deze privacyverklaring wordt u ter beschikking gesteld door Genzyme Europe B.V., een dochteronderneming van de Franse moedermaatschappij Sanofi SA. Het doel van deze privacyverklaring is om u te informeren welk persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) verwerkt worden, hoe deze gegevens worden verzameld, wat de wettelijke basis voor verwerking is, aan wie deze gegevens zijn of kunnen worden bekendgemaakt. U kunt er ook informatie terugvinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen en wat u kunt doen als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens.

  Genzyme Europe B.V. is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

  Wij gebruiken de volgende definities in deze privacyverklaring:

  Met ‘persoonsgegevens’ bedoelen wij alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals nader gedefinieerd de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679.

  Met ‘verwerkingsverantwoordelijke’ bedoelen wij de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, het agentschap of een ander orgaan dat, alleen of tezamen met anderen, de doelstellingen en middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt, zoals nader gedefinieerd de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679.

  Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door voordat u uw persoonsgegevens deelt.

 2. Verwerking van toegangsgegevens
  Op deze site moet u voor sommige of alle delen van deze site inloggen. Als u inlogt, wordt u verzocht persoonsgegevens te verstrekken (email-adres en/of BIG-nummer). Wij verwerken uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat u ook gebruik kunt maken van de afgeschermde gedeeltes waarvoor ingelogd moet worden. De wettelijke grondslag voor deze verwerkingsprocessen is grotendeels de uitvoering van een (account-) overeenkomst met u. Daarenboven is een rechtsgrond ons legitieme belang bij het zorgvuldig beheren van accounts en bijhouden van gegevens.

 3. Verwerking van contactgegevens
  U kunt contact opnemen met Sanofi door te klikken op de link ‘Contact’ onderaan de site. Er verschijnt dan een contactformulier dat u dient in te vullen en ons toe te sturen.

  Sanofi zal de persoonsgegevens die u hebt verstrekt (bijv. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) uitsluiten gebruiken om contact met u op te nemen en om u van de door u verzochte informatie te voorzien. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst met u of ons legitieme belang bij een goede communicatie met geïnteresseerde partijen.

  U kunt ook uw contactgegevens zoals voorletters, achternaam, e-mailadres, specialisme, instelling, praktijk, adres en huisnummer doorgeven aan Sanofi-aventis Netherlands B.V. en Genzyme Europe B.V. als u zich inschrijft om onze nieuwsbrieven te ontvangen. De rechtsgrond voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is dan uw toestemming. 
 1. Overige gegevensverwerking
  Deze site verwerkt ook persoonsgegevens die door uw eigen browser worden verstuurd, zoals uw IP-adres en de specificaties van de browser. Deze verwerking is nodig voor de goede werking van de site.

 2. Gebruik en delen van persoonsgegevens
  De persoonsgegevens zullen door Sanofi gedeeld worden met F&M. Indien u zich inschrijft voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven, dan worden uw persoonsgegevens ook gedeeld met IQVIA Solutions B.V. (IMS Health B.V). Sanofi heeft de nodige contracten afgesloten met deze partij om uw privacy te verzekeren. Verder delen we uw gegevens niet met andere partijen, tenzij we te goeder trouw geloven dat dit noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of die van anderen te beschermen, te reageren op een verzoek van de overheid of anderszins onze wettelijke rechten of verdedigen tegen juridische claims.

 3. Cookies
  De site maakt gebruik van ‘cookies’. Sommige cookies zijn nodig om de site goed te laten functioneren en andere stellen ons in staat om het gebruik en de gebruikers van de site te analyseren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om u te voorzien van specifieke informatie of content die beter aansluit bij uw interesses. Een aantal van deze cookies behoeft wellicht uw voorafgaande toestemming. Voor aanvullende informatie en om te zien welke cookies wij gebruiken, verwijzen wij naar ons cookieverklaring.
 4. Bewaring van persoonsgegevens
  Wij streven ernaar persoonsgegevens zo kort mogelijk te bewaren. De bewaartermijn van uw persoonsgegevens bepalen wij aan de hand van de volgende criteria: (a) het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken: wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig voor dat doel; en (b) wettelijke verplichtingen: uiteenlopende wet- en regelgeving schrijft minimale bewaartijden voor waaraan wij ons moeten houden.

 5. Beveiliging
  Wij hebben passende administratieve, technische en fysieke maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en verlies.

 6. Uw rechten
  Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hebt u het:

  Recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in specifieke situaties als vastgelegd in de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming (bijv. als de juistheid van uw persoonsgegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die ons in de gelegenheid stelt de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren). Beperking van onze verwerkingsprocessen kan van invloed zijn op de functionaliteit van de site.

  Recht op gegevenswissing. U hebt het recht ons te verzoeken om uw persoonsgegevens op systemen te wissen als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor deze werden verzameld en anderszins werden verwerkt. U hebt ook het recht op gegevenswissing als u uw recht van bezwaar uitoefent zoals hierboven bedoeld, tenzij wij een hogere legitieme grond hebben om de desbetreffende gegevens niet te wissen. Mogelijk zijn wij niet onmiddellijk in staat om alle resterende kopieën van onze servers en back-upsystemen te verwijderen nadat de actieve gegevens gewist werden. Dergelijke kopieën zullen zo snel als dit redelijkerwijs mogelijk is gewist worden.

  Recht op overdraagbaarheid van gegevens. U hebt het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of te verzoeken dat zij deze gegevens aan een derde overdragen als dit technisch haalbaar is. Let wel dat dit recht alleen betrekking heeft op persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt.

  Recht om uw toestemming in te trekken. U heeft het recht om uw toestemming voor het verzamelen en verwerken van gegevens die u aan sanof-aventis Netherlands B.V. hebt gegeven, op elk moment in te trekken. Houd er rekening mee dat een intrekking van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

  Teneinde de bovengenoemde rechten uit te oefenen, of als u vragen mocht hebben, gelieve contact op te nemen met onze lokale informatiebeveiligingsfunctionaris door te klikken op de link ‘Contact’ onderaan de site of door contact met ons op te nemen op

  Genzyme Europ B.V.
  Paasheuvelweg 25
  1105 BP Amsterdam
  +31 (0)20 245 4000
  Privacy.NL@sanofi.com

  U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming mocht u van mening zijn dat Sanofi uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft verwerkt. Voor Nederland, zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .
 7. Update van de privacyverklaring
  Sanofi kan deze privacyverklaring te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen of bijwerken. Wij raden u daarom aan het privacyverklaring regelmatig op actualisatie te raadplegen. De datum waarop de laatste actualisatie heeft plaatsgevonden is hierboven aangegeven.

Het besloten deel van de
website is alleen toegankelijk met een DOC-Access inlogaccount.

Nog geen account?

Bent u uw inloggegevens vergeten?

Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?

Neem contact op met onze helpdesk.